top of page

Privacystatement

Novi Mundi gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website en diensten. In dit privacystatement staat beschreven hoe Novi Mundi omgaat met deze verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

 
1. Algemeen

Novi Mundi gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website. Novi Mundi verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Novi Mundi aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Novi Mundi verwerkt je persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen voor derden. Novi Mundi wordt ook geen ‘eigenaar’ van de door haar verzamelde persoonsgegevens: je blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die je aan Novi Mundi verstrekt.

Novi Mundi bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Novi Mundi deze verzamelt of verwerkt.

Novi Mundi neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Novi Mundi heeft een functionaris voor gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Novi Mundi hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties stuur je naar privacy@novimundi.nl.

2. Doeleinden gegevensverwerking

Novi Mundi verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over de dienstverlening van haar website en diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met en via de website of andere communicatiemiddelen over bijvoorbeeld de werking van deze website.

Geanonimiseerde statistisch gegevens worden door Novi Mundi verwerkt om inzicht te krijgen in het gebruik en de bereikbaarheid van Novi Mundi website en diensten. Deze gegevens worden gebruikt om de door Novi Mundi ontwikkelde en beheerde website te optimaliseren.

 

Daarnaast verzamelt Novi Mundi persoonsgegevens met het volgende doel:

  • het beheer van de relatie tussen jou en Novi Mundi;

  • het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van diensten van Novi Mundi aan jou;

  • management van de technische infrastructuur;

  • beantwoorden van vragen en klachten;

  • verstrekken van inlichtingen en informatie aan jou;

  • het op anonieme basis uitvoeren van analyses van het gebruik van de website of dienst.

3. Beveiliging

Novi Mundi draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de privacywetgeving. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Novi Mundi die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Novi Mundi en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

4. Verstrekking aan derden

Novi Mundi verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in jouw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Novi Mundi kan het beheer en verwerken van je persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Novi Mundi onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 3 in acht neemt.

Met deze derden sluit Novi Mundi (verwerkers)overeenkomsten om er zeker van te zijn dat de afspraken worden nagekomen.

 

5. Rechten gebruiker

Novi Mundi eerbiedigt de door de wet aan jouw toegekende privacyrechten. Jij hebt – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je eigen persoonsgegevens. Ook kun je – in een aantal gevallen – het verzoek doen om ‘te worden vergeten’ in welk geval al je persoonsgegevens worden verwijderd. Verzoeken kunnen worden gezonden naar privacy@novimundi.nl.

 

6. Wijzigingen

Novi Mundi behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling dit privacystatement te wijzigen.

Versie 1.0, 1 juli 2021

bottom of page